Paříž - úvodní foto

ÚVOD     HISTORIE PAŘÍŽE     DOPRAVA PO PAŘÍŽI     UBYTOVÁNÍ V PAŘÍŽI     FOTOGALERIE     JAK A KDY DO PAŘÍŽE    


TURISTICKÉ CÍLE V PAŘÍŽI

PAŘÍŽSKÉ PAMÁTKY
Eiffelova věž
Louvre
Katedrála Notre-Dame
Sainte-Chapelle
Vítězný oblouk
Invalidovna
Opéra Garnier, Madelaine
Bazilika Sacré-Coeur
Radnice
Palais Royal
Bourbonský palác
Lucemburský palác
Francouzský institut

PAŘÍŽSKÁ MUZEA, GALERIE
Musée du Louvre
Musée d'Orsay
Musée de Cluny
Musée Picasso
Grand Palais, Petit Palais

PAŘÍŽSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Čtvrť Montmartre, Moulin Rouge
Latinská čtvrť, Panthéon
Čtrvť Marais, dům Victora Huga
Moderní čtvrť La Défense
Tour Montparnasse
Trocadéro
Katakomby
Centre Pompidou, Forum des Halles
Město vědy a průmyslu La Villette

PAŘÍŽSKÁ NÁMĚSTÍ
Place de la Concorde
Place de l'Étoile
Place Vendôme
Place des Vosges
Place de la Bastille

PAŘÍŽSKÉ ZAHRADY A PARKY
Tuilerijské zahrady
Lucemburské zahrady
Martova pole
Jardin des Plantes
Place des Vosges

PAŘÍŽSKÉ BULVÁRY, ULICE
Avenue des Champs-Élysées
Rue de Rivoli
Avenue de l'Opéra
Boulevard St-Michel

PAŘÍŽSKÉ MOSTY
Pont-Neuf
Pont des Arts
Pont Alexandre III
Pont d'Iéna

Dovolená Řecko

Historie Paříže

Paříž psala dějiny celé Francii, odehrály se zde důležité historické události nejen národního, ale i evropského formátu. Během staletí získávala Paříž různou tvář. Každý panovník přidával "kus svého Louvru", až Ludvík XIV. přesunul své sídlo do nedalekého Versailles. Podobu Paříže, jak ji známe dnes získalo město na Seině v 19. století za přestaveb barona Haussmanna. Vznikly tak ze středověkých křivolakých uliček s dřevěnými domy nové ulice a bulváry, bylo zbouráno opevnění, z něhož jen na některých místech zůstaly původní brány do města. I dnes se Paříž mění a vznikají nové čtvrti a budovy jako například na severovýchodním konci města moderní mrakodrapová čtvrť La Défense.

 Pařížský Louvre
Pařížský Louvre
____________________________________________________________________________

PREHISTORIE   STAROVĚK   STŘEDOVĚK   NOVOVĚK   MODERNÍ DĚJINY  


Ostrov CitéPREHISTORIE
Osídlení na území dnešní Paříže bylo archeologickými výzkumy ve 20. století doloženo až do doby 4. a 3. tisíciletí př.n.l. Toto osídlení se však již nedochovalo, nacházelo se však na ostrově Cité, který tvoří nejstarší centrum Paříže. Na původní výškové úrovni prehistorického osídlení (28m n.m.) se dnes již nachází jen jeho západní cíp, jiné části jsou minimálně o 6 m výše.
Ve 3. tisíciletí př.n.l. se na Cité usazuje galský (keltský) kmen Parisiů, po kterých nese město dodnes název. Kmen Parisiů založil oppidum Lutécie (fr. Lutèce).
____________________________________________________________________________

STAROVĚK, ŘÍMANÉ
V polovině 1. století př.n.l. přicházejí na území Lutécie Římané. Vedou boje s Galy, vítězí a na levém břehu (v dnešní Latinské čtvrti) zakládají své město. Galové Lutécii raději zničili, než aby ji přenechali Římanům. V Latinské čtvrti můžeme dnes najít pozůstatky římských lázní de Cluny či arény a amfiteátru pro 17 000 lidí. Ve 2.pol. 3.století dochází k tzv. stěhování národů, římské město se pod nájezdem germánských kmenů rozpadá. Nové zárodky se objevují na ostrově Cité (kde dnes můžeme v kryptě u Notre-Dame vidět pozůstatky tehdejších staveb).  V roce 475 vzniká kostel, později bazilika St-Denis na sever od Paříže, která se v následujících staletích stala místem posledního odpočinku francouzských králů.
____________________________________________________________________________

STŘEDOVĚKKostel pařížské Sorbonny v Latinské čtvrti
Roku 508 Chlodvík, Francký král, stanovuje z Paříže hlavní město Francké říše. Karel Veliký však sídlo přenáší do Cách a Paříž tak na nějakou dobu upadá. Během té doby je Paříž několikrát obléhána Vikingy a Normany. Po vítězství nad nimi se ujímá vlády Hugo Kapet, který založil dynastii Kapetovců vládnoucích Francii od roku 987 až do r. 1328.

V polovině 12. století se začíná s odvodňováním do té doby bažinatého pravého břehu Seiny, začíná tak vznikat nová čvrť Marais, staví se tržiště Les Halles (namísto trhu na Place de Grève před dnešní radnicí). V roce 1163 se začíná se stavbou katedrály Notre-Dame na ostrově Cité. Ve 13. století je město pod vládou Filipa Augusta opevněno. Král se také přesouvá z královského paláce Palais de la Cité (Conciergerie = purkrabství) do Louvru na pravém břehu Seiny. Roku
1257 je založena nejznámější pařížská univerita - Sorbonna. Středověká Paříž se tak rozdělila na dvě části. Na pravém břehu to byl panovník a obchodníci a levý břeh se stal centrem intelektuálů. 

Ve
14. století byla Paříž zasažena dvěma katastrofami. Tou první byly povodně, které zničily všechny mosty a tou druhou morová epidemie, což vedlo ke stagnaci Paříže. Nicméně roku 1345 byla dokončena katedrála Notre-Dame a v r. 1357 koupil Étienne Marcel dům na Place de Grève, ve kterém byla později umístěna pařížská radnice. V této době se také v Paříži projevila Stoletá válka, v roce 1418 vtrhli angličtí spojenci a Burgunďané do Paříže a převzali nadvládu nad městem. Anglický král Jindřich VI. se nechal korunovat králem francouzským. Teprve po roce 1435 získala francouszká vojska převahu a 15.4.1436 dobyl francouzský král Karel VII. Paříž zpět.

Palác Conciergerie na ostrově Cité v srdci Paříže
Palác Conciergerie na ostrově Cité v srdci Paříže
____________________________________________________________________________


NOVOVĚK

Renesance

Období renesance bylo i v Paříži epochou významných přeměn. Král František I. zval do Francie zahraniční umělce (především z Itálie) a nakupoval jejich díla, čímž položil základy královské sbírce umění v dnešním Louvru. Pozván byl do střední Francie na zámky na Loiře i Leonardo da Vinci. Nejvýznamnějším stavebním projektem Františka I. byla úprava zámku ve Fontainebleau. V roce 1530 založil Collège de France, konkurenci pařížské univerzitě. Roku 1533 byla postavena současná budova pařížské radnice.Náměstí Place des Vosges postavené za Jindřicha IV.

Také za vlády Jindřicha IV. došlo ke stavebním úpravám v Paříži - bylo například zbudováno krásné čtvercové náměstí Place des Vosges (tehdy Place Royal - Královské náměstí) ve čtvrti Marais, která se od 16. století stala vyhledávaným místem francouzské šlechty a proto se zde dodnes nachází tolik paláců rozličných zvučných jmen.

Reformace

16. století bylo symbolem náboženských neshod ve Francii. V roce 1557 proběhly nepokoje katolíků proti reformaci. 24.srpna 1572 bylo při tzv. Bartolomějské noci povražděno na 2-3 tisíce hugenotů. Od roku 1590 až do r. 1594 Jinřich IV. (protestant) neúspěšně obléhal Paříž, která byla v rukou katolické ligy. Konec náboženských válek byl učiněn vydáním ediktu nantského roku 1598. Hugenotům byly dány částečné svobody, avšak nemohli vykonávat řadu církevních a světských funkcí. Vláda Jindřicha IV. skočila jeho vraždou roku 1610.

Lucemburský palác a zahradyAbsolutismus

Nástupem Ludvíka XIII. (1610-1643) na francouzský trůn dochází k vzestupu Paříže. Vedle Marais, se rozvíjí také čtrť St-Germain-des-Prés na levém břehu Seiny. Dokočena je stavba Lucemburského paláce pro Marii Medicejskou, Palais-Royal pro kardinála Richelieu nebo Val-de-Grace založený královnou, regentkou Annou Rakouskou. Je založena královská tiskárna (1620), botanická zahrada Jardin des Plantes, či Francouzská akademie (1635).

Za vlády
Ludvíka XIV. (1643-1715) dochází k dalšímu velkému budování nejen v Paříži - bulváry místo hradeb, vojenská nemocnice - Invalidovna, nová náměstí Place des Victoires, Place Vendôme. Z opevnění zůstala jen pevnost Bastila - pozdější symbol Francouzské revoluce. Ale především je to přestavba malého loveckého zámečku na rozsáhlý zámecký palác ve Versailles s obrovským přírodním parkem. Přesto Paříž zůstala politickým a hospodářským centrem země. 18. století přineslo do Paříže například kavárenský život, nejstarší kavárnou Paříže je Café Procope v Latinské čtvrti, otevřená roku 1686. 

Revoluční období 1789-1848

Začátek Velké francouzské revoluce je spojován s pádem Bastily 14.července 1789, která byla symbolem královské absolutistické moci. Roku 1792 vzniká konstituční monarchie, v lednu následujícího roku je král Ludvík XVI. popraven na Place de la Révolution (dnešní Place de la Concorde).

Napoleonův Vítězný oblouk na konci Champs-ElyséesBěhem
napoleonských válek je Paříž několikrát obsazena cizími vojsky. Napoleon si na počest svých vyhraných bitev nechává postavit Vítězný oblouk na konci Champs-Elysées. Roku 1804 se v katedrále Notre-Dame osobně korunoval na císaře. V roce 1815 Napoleon po porážce v bitvě u Waterloo abdikuje a je internován na ostrov Sv. Heleny.

V 19. století Paříž získává také
veřejné osvětlení, jsou zavedeny první linky hromadné dopravy (omnibus). V roce 1830 dochází k tzv. červencové revoluci a byli svrženi Bourboni. Následná nespokojenost lidu s vládou Ludvíka Filipa vede k prostestům a barikádám a vyvrcholí revolucí 1848. Následně je vyhlášena tzv. Druhá republika.

Ve 30. letech 19. století dochází k
rozvoji železniční dopravy. Jako první je otevřena trať do St-Germain-en-Laye r. 1837, následuje trať do Versailles r. 1839, do Orléans, Lille a dalších částí Francie. V roce 1846 je dokončena stavba nádraží Gare du Nord, která zde stojí až dodnes.
____________________________________________________________________________

MODERNÍ DĚJINYTypická pařížská ulice po přestavbě baronem Haussmannem
V době vlády Napoleona III. (1852-1870) dochází k tzv. haussmannským přestavbám Paříže, vedených pařížským prefektem baronem Haussmannem. Jsou vybudovány další velké bulváry, obchodní galerie, zahrady a parky... V této době byly strženy celé obytné čtvrti, byla vybudována nová zástavba odpovídající tehdejším hygienickým a společenským požadavkům. Bourání se záhy vyhnuly čtvrti Marais a z části čtvrť Latinská. Paříž tím sice ztratila ráz středověkého města, ale získala nový moderní koncept. Paříž se rozšířila do současných rozměrů vnitřní Paříže, byla rozdělena do 20 obvodů (arrondissementů), což funguje dodnes.

Konec 19. a začátek 20. století
přinesl Paříži několik světových výstav, první linka metra byla zprovozněna roku 1900 mezi Porte de Vincennes a Porte Maillot na dnešní trase č.1. Mezi léty 1887-1889 byla pod vedením architekta Gustava Eiffela vybudována pro světovou výstavu Eiffelova věž. Ta měla být po výstavě opět rozebrána a byla trnem v oku nejednomu Pařížanovi. Na konci 19. století bylo zavedeno veřejné elektrické osvětlení na velkých bulvárech. Roku 1914 byla dostavěna bazilika Sacré-Coeur na Montmartru. V roce 1907 byl vybudován první kruhový objezd a největší kruhový objezd na světě na Place de l'Étoile kolem Vítězného oblouku.

Během 2.světové války byla Paříž obsazena nacisty (1940) a několikrát byla bombardována. Památky naštěstí byly ušetřeny. Po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 6. června 1944 postupovali spojenci rychle k Paříži, kde byla vyhlášena generální stávka, následně propuklo Pařížské povstání. Bitva o Paříž skončila 25. srpna, kdy spojenci a francouzští odboráři převzali kontrolu nad městem. Na příkaz Hitlera měly být pařížské památky zničeny a metro zatopeno, generál Choltitz však vůdcův příkaz neuposlechl. 

Vývoj po 2.světové válce přinesl Paříži budování nových předměstí, jelikož samotná Paříž již byla přeplněna a Pařížané svou nespokojenost projevili generální stávkou roku 1968. Na západ od Paříže tak došlo například k vybudování aglomerace Cergy-Pontoise, která nabízí bydlení a zaměstnání pro všechny sociální vrstvy. V 80. letech byly vybudovány tzv. grands travaux prezidenta Mitterranda, mezi které patří například Grande Arche de la Défense, Grand Louvre (pyramidy), Národní knihovna, Opéra Bastille či Parc de la Villette a Cité des Sciences et de l'Industrie (Město věd a průmyslu na severu Paříže).

Moderní čtvrť La Défense na západě Paříže s Velkou archou
Moderní čtvrť La Défense na západním okraji Paříže


ZÁJEZDY DO PAŘÍŽE

DOPRAVA DO PAŘÍŽE

VÝLETY ZA PAŘÍŽ

Versailles
Fontainebleau
St-Germain-en-Laye
Vaux-le-Vicomte
Chantilly
St-Denis
Disneyland
France Miniature

PRAKTICKÉ RADY

ODKAZY

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

O AUTOROVI


Vytvořeno:   2012
Aktualizace:  12/2012